Lärgrupper

Lärgrupper på Kungsängens förskola

• De barn som är involverade i ett projekt tillsammans bildar en lärgrupp.

• Barnen i lärgruppen styr innehållet med hjälp av sina frågeställningar, sitt handlande och sina reflektioner.

• Barnen i lärgrupperna berättar om och synliggör sina projekt för varandra genom t ex väggdokumentation, samtal, samlingar och visningar.

• Det finns olika material i olika rum och de fyller olika funktioner som lärgrupperna kan använda sig av.

• Genom de olika lärgrupperna kommer pedagogernas olika kompetenser alla barn tillgodo och flödet av barnens tankar får utrymme.

• Barn och pedagoger dokumenterar lärprocesserna i lärgrupperna

• Pedagogerna observerar, dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen för att få kunskap om hur arbetet kan fortskrida.

• Pedagogerna använder sig av pedagogisk dokumentation som verktyg vid avdelningsplanering.

Uppdaterad: