Forum för samråd

Vid varje förskola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen och vårdnadshavarna. (Skoll. 2010:800 Kap 4 § 13)

På vår förskola finns dessa forum:

1. Barnråd
Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Biträdande förskolechefen och pedagogerna ska stödja och skapa förutsättningar för barnen att engagera sig i sin arbetsmiljö och frågor som rör dem. Vid barnråd får barnen möjlighet att föra fram synpunkter och önskemål.

2. Föräldramöte/familjefika
Varje termin har avdelningarna föräldramöte eller familjefika. Då får alla avdelningens föräldrar chans att lära känna varandra och pedagogerna och få information om det aktuella på avdelningen.

3. Introduktionssamtal och utvecklingssamtal
Vi erbjuder alla nya föräldrar ett introduktionssamtal, där vi utvärderar introdutionen, barnets trivsel och diskuterar ev. frågor. Vi erbjuder även utvecklingssamtal en gång/termin. På dessa samtal är en eller båda föräldrarna med tillsammans med ansvarspedagogen.

4. Förskoleråd
Varje termin bjuder vi in alla förskolans föräldrar till ett möte. Under mötet kan man diskutera frågor, synpunkter och förslag till förbättringar.

Här kan du läsa mera om Forum för samråd (PDF, 45 KB)

Uppdaterad: